Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för enklare grusväg

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde frågan om dispens för en grusväg fram till fastigheter vid vattnet. Den kommunala nämnden hade gett dispens. Länsstyrelsen hade upphävt dispensen och Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet av länsstyrelsens beslut.

MÖD:
Vägen är av enkel standard, ca 450 meter lång, och går genom tät skog. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att vägen inte kan anses hindra eller avhålla allmänheten från att beträda området. Inte heller förändras livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt. MÖD upphäver underinstansernas domar och beslut och avslår ansökan om dispens samt förklarar att dispens inte krävs för åtgärden.

Dom: M 6025-18 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.