Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Friggebod utvidgar tomtplats och trädäck är mer avhållande än en plattlagd yta

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för att ersätta en äldre plattlagd yta med ett trädäck med tillhörande räcke samt uppförande av en friggebod som ska användas som gäststuga. Platsen för åtgärderna är intill en sommarstuga på en skogstomt inom naturreservat. Länsstyrelsen nekade dispens för både trädäcket och friggeboden. Trädäcket bedömdes ligga utanför tomtplats. Friggeboden har två alternativa placeringar i ansökan, alternativ 1 ligger i kant på tomtplatsen och alternativ 2 bedöms ligga helt utanför. Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att friggeboden i alternativ 1 skulle komma att placeras på en plats som kan anses vara ianspråktaget men att placeringen skulle medföra att hemfridszonen utvidgades vilket motverkar strandskyddets syften. För placering enligt alternativ 2 bedömer även MMD att området inte är ianspråktaget då det består av skogsmark.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansernas bedömning av trädäcket, det vill säga att de anser att ett trädäck med räcke bedöms ha en starkare avhållande effekt på allmänheten än en äldre plattläggning. MÖD gör även samma bedömning som underinstanserna avseende alternativ 1 för friggeboden. Avseende den andra placeringen säger MÖD att eftersom det befintliga huset är beläget på en naturtomt genererar det en förhållandevis liten hemfridszon. Den planerade friggeboden som ska nyttjas som gäststuga avses placeras i utkanten av hemfridszonen. Praxis säger att dispens kan medges om en ny byggnad inte medför annat än en obetydlig utvidgning av tomtplatsen. I bedömningen ska man se till vilken faktisk avhållande effekt en byggnad kan få genom att beakta dess karaktär, storlek och förhållandena i omgivningen. I det här fallet bedömer MÖD att friggeboden skulle medföra en utvidgning av tomtplatsen som inte är obetydlig. Dispens kan därför inte medges.

Rättsfallskommentar (red): När man läser ärendet tvärs igenom är blir man tveksam på om MÖD verkligen avser alternativ 2 i det utvecklade resonemanget. Det är troligen ett skrivfel att de delar underinstansernas bedömning av alternativ 1. Underinstanserna har ansett att alternativ 2 är alternativet som är helt utanför hemfridszonen och utgörs av skogsmark. Oavsett detta är avgörandet applicerbart på ärenden på skogstomter samt när en åtgärd kan komma att utvidga en tomtplats.

Mål: M 840-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.