Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Gäststuga får dispens att bli bostadshus i samband med avstyckning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Kommunen ger dispens för ändrad användning av en 50 kvadratmeter stor gäststuga till att bli fritidshus. Gäststugan uppfördes runt år 2005 och då gällde ett undantag för komplementbyggnader inom befintlig tomt. Sökanden uppger att kommunen vid det tillfället sagt att varken dispens eller bygglov behövdes för uppförandet av gäststugan. Stugan avses nu avstyckas och fungera som fritidshus.

Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut och bedömer att huvudbyggnadens hemfridszon inte kan ha sträckt sig till den plats där stugan uppfördes 2005. Av äldre ortofoton bedömer länsstyrelsen att platsen var skogs- och åkermark något decennium tidigare. Länsstyrelsen anser att gäststugan inte omfattades av undantaget då den uppfördes och att den därmed nu ska prövas som uppförande av en ny byggnad på platsen. Länsstyrelsen finner inte att det finns särskilda skäl för dispens och upphäver kommunens dispens.

Länsstyrelsens beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen. MMD instämmer i de bedömningar som Länsstyrelsen gjort och avslår överklagan efter en proportionalitetsavvägning.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen börjar med frågan om byggnaden är lagligt uppförd. De kommer fram till att det i vart fall får anses ha varit teoretiskt möjligt att bedöma den aktuella delen av fastigheten som en del av en tomtplats innan gäststugan uppfördes, och att den därmed kan anses ha omfattats av det undantag som då gällde för komplementbyggnader. Sammantaget bedömer MÖD att byggnaden är lagligt uppförd.

MÖD går därefter över till en bedömning av om den nya användningen av byggnaden kräver dispens. De konstaterar att till viss del utgörs området kring stugan av ianspråktagen mark. Därefter säger MÖD att till följd av avstyckning av gäststugan riskerar ändringen till fritidshus att öka det privatiserade området och därmed minska det allemansrättsligt tillgängliga området eftersom den nya tomten enligt ansökan om strandskyddsdispens ska sträcka sig ända till strandkanten. Åtgärden är därför att betrakta som dispenspliktig.

De delar som bedömts vara ianspråktagna ges dispens med det första särskilda skälet. Därefter går man direkt över till bedömning av vad som kan anses vara en lämplig tomtplats för byggnaden och konstaterar att en alternativ tomtutformning som ingetts av sökanden bedöms som lämplig. MÖD fastställer därmed kommunens beslut att medge dispens för ändrad användning men beslutar om en ny tomtplats för byggnaden.

Rättsfallskommentar (red): Ett ärende som inte är helt lätt att följa tråden i för den som inte deltog. Av Mark- och miljööverdomstolens bedömning i ärendet verkar det vara enbart de delar som redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften som man medger dispens för. Fast i så fall borde det väl inte ha krävts dispens. Ett sådant område kan även normalt sett avstyckas som en ny bostadsfastighet enligt FBL utan att motverka strandskyddets syften. Kanhända är deras bedömning att ett mer permanent nyttjande medför större risk för påverkan omkring, fast det framgår inte. Ett bekymmer som vi får leva med är att det i de fall en byggnation uppförs med stöd av ett undantag för komplementbyggnader så görs ingen dokumentation av att det som ska uppföras och att det omfattas av undantaget.

Mål: M 10975-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.