Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Förening med lägerverksamhet

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En förening som bedriver lägerverksamhet, främst för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, söker dispens för att utvidga verksamheten. Länsstyrelsen beviljar dispens för att anlägga en brygga, ramp, parkeringsplatser samt hårdgörande av vissa delar av fastigheten. Länsstyrelsen avslår ansökan om dispens för uppförande av staket, multisportbana, flytt av arbetsbod och hårdgörande av andra delar av fastigheten. Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och medger även dispens för ett staket utmed allmänna vägen, flytt av arbetsbod och att hårdgöra mer mark inom fastigheten.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att fastigheten används som lägergård och därmed finns det ingen hemfridszon kring byggnaderna som nyttjas för lägerverksamheten. Därmed har, förutom den yta som byggnaderna upptar, ingen ytterligare mark tagits i anspråk på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften.

Den yta som föreningen vill hårdgöra för att rullstolsburna och rörelsehindrade ska utöva olika idrottsaktiviteter på bedömer MÖD kräver dispens. Detta för att en sådan anläggning kan avhålla allmänheten från att beträda området. MÖD ger dispens med det särskilda skälet att det i detta fall är ett angeläget allmänt intresse. De anger att åtgärden inte kan tillgodoses utanför området eftersom lägerverksamheten bedrivs på den aktuella fastigheten.

Att flytta en arbetsbod inom fastigheten likställs med att uppföra en ny bod på den nya platsen. MÖD medger dispens med det särskilda skälet att boden behöver flyttas för att kunna genomföra den utvidgning av verksamheten som övriga nu dispensgivna åtgärder innebär. Till skillnad från MMD bedömer MÖD att staketet kommer bli starkt avhållande för allmänheten. Det var tänkt att sitta längs vägen och en bit in på vardera sidan av fastigheten för att skydda ungdomarna från trafiken. Det gör ingen skillnad om staketet förses med grindar och skyltar som anger att allmänheten får gå in på fastigheten. MÖD avslår därför föreningens ansökan om dispens för staketet. 

Mål: M 7394-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.