Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Nekad dispens för gäststuga som ersättning för garage i utkanten av tomtplats

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller först fastställande av tomtplats med stöd av äldre beslut som visar att hela fastigheten ingår i tomtplatsavgränsningen. Sedan gäller det även om dispens kan ges för en gäststuga som ersättning för ett garage i utkanten av tomtplatsen.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen anser att de äldre besluten kan ligga till grund för tomtplatsavgränsningen. Länsstyrelsen har inte motsatt sig detta när de fått del av besluten från den klagande.

Därefter avgör domstolen frågan om dispens för en gäststuga med altan och stora glaspartier på södra sidan. Gäststugan ska ersätta ett befintligt garage i utkanten av fastigheten. Det är cirka åtta meter från platsen för den tänkta byggnaden till fastighetens gräns i öster. Domstolen anser att gäststugan ger upphov till en inte obetydlig privatiserande effekt i området öster om fastigheten även om inga fönster är planerade åt öster. Därför kan inte dispens ges med stöd av det särskilda skälet 1 och inte något annat skäl heller.

Rättsfallskommentar (red): MÖD:s bedömning visar på att en byggnad för bostadsändamål och exteriöra tillägg som altan och stora glaspartier har en större hemfridszon runt om sig än ett garage/förrådsbyggnad.

Mål: M 6243-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.