Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandsdispens för förfallet hus nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller dispens för att ersätta ett äldre förfallet hus med ett nytt bostadshus. Kommunen medgav dispens och länsstyrelsen upphävde dispensen varpå sökanden överklagade till Mark- och miljödomstolen. MMD konstaterar att det endast är på den ena sidan av huset som vägg och tak rasat in. De bedömer därför att det finns en upplevd hemfridszon som gör att man kan uppföra ett nytt bostadshus som både är större och har större glaspartier än det gamla. Länsstyrelsen överklagar till Mark- och miljööverdomstolen.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att besökare som kommer från det ena hållet direkt kommer se den inrasade väggen medan de som kommer från andra håll mycket snart kommer förstå att byggnaden är uppenbart förfallen och övergiven. De trycker även på att möjligheten att medge dispens är avsedd att tillämpas med stor restriktivitet. Området kan inte anses vara ianspråktaget på det sätt som avses i strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens dispens ska därför fastställas.

Mål: M 9926-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.