Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Väg genom sankmark får inte dispens efter avvägning mellan allmänna och enskilda intressen

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för att anlägga en 100 meter lång väg på en stig som leder över en vassbevuxen sankmark till en bostadstomt. Vägen ska bli bredare än stigen och påföras gruslager.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att åtgärden kräver dispens eftersom åtgärden varaktigt tar vassområdet i anspråk och det medför en väsentlig förändring av livsvillkor för växter och djur. Vägen är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten (särskilt skäl 3), men för att dispens ska kunna ges behöver en avvägning mellan det allmänna och enskilda intresset utfalla till det enskilda intressets fördel. Stor restriktivitet ska gälla i områden som är särskilt värdefulla för växt- och djurlivet (prop. 2008/09:119 s. 105).

Domstolen väger olika aspekter av det enskilda intresset (stig har funnits förut, intresse att utveckla fastigheten) mot olika aspekter av det allmänna intresset (stora värden för växt- och djurlivet, negativa barriäreffekter, vägen ger mer privatisering, en detaljplan längre bort medger inte biltrafik) och kommer fram till att det väger över till det allmänna intressets fördel. Därmed avslår domstolen dispens. Slutligen kontrollerar domstolen att avslaget av dispens är proportionerligt enligt 7 kaitlet 25 § miljöbalken. Fastigheten kommer kunna användas som tidigare även utan bilväg.

Mål: M 5486-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.