Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Båthus och förråd får ändras till fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Kommunen medger dispens i efterhand för ändrad användning av två byggnader som tidigare nyttjats inom lägerverksamhet, ett kombinerat båthus/förråd och ett kombinerat bastu/förråd, till att nu avse fritidshus. Dispensen avser även en 29 kvadratmeter (kvm) stor tillbyggnad av bastu/förrådet, ett 87 kvm stort trädäck och en spång med en yta av 53 kvm i anslutning till bastu/förrådet. Kommunen medger även dispens för en 16 kvm stor tillbyggnad av båthus/förråd, ett 83 kvm stort trädäck och trappor med en yta av 14 kvm i anslutning till båthuset/förrådet.

Länsstyrelsen överprövar och upphäver dispens för ändrad användning av båthus/förråd och tillbyggnad av detsamma samt tillhörande trädäck och trappor. Även dispens för spång/trappa intill byggnaden med bastu och förråd upphävs. Länsstyrelsen förenar kommunens dispens för ändrad användning av bastu/förrådet till fritidshus med en tomtplats.

Sökanden överklagar upphävandet av åtgärder på och intill den byggnad som kallas båthus/förråd till Mark- och miljödomstolen. MMD avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att fastigheten varit sommarhem för elever från 1940-talet och att det från 1970-talets början och fram tills fastigheten såldes 2012 bedrevs lägerverksamhet på fastigheten. Båthuset/förrådet uppges även ha fungerat som vaktmästarbostad sedan början av 1970-talet. I målet finns foto som visar byggnaden från 1960-tal där den även har en liten uteplats och brygga mot vattnet och flera fönster. Utifrån dessa uppgifter bedöms byggnaden ha gett ett visst privatiserande intryck. MÖD anser att det är tillräckligt utrett att byggnaden allt sedan tiden före strandskyddets inträde haft en liten hemfridszon. Kommunens dispens för ändrad användning till fritidshus ska därför fastställas.

MÖD anser vidare att tillbyggnad, trädäck och trappor inte medför någon, eller möjligen en marginell utvidgning av hemfridszonen. Kommunens dispens för tillbyggnad och anläggningarna ska därför också fastställas.

Eftersom en tomtplats ska bestämmas när en dispens medges, och kommunens beslut inte innefattade en tomtplatsbestämning, återförvisar MÖD ärendet till kommunen för beslut om vilket område som får tas i anspråk som tomt kring båthuset/förrådet nu när det ska användas som fritidshus.

Rättsfallskommentar (red): Ännu ett ärende om ändrad användning av byggnader som tidigare nyttjats för lägerverksamhet. Dessa har i många fall medfört svåra avvägningar i fråga om vad som är ianspråktaget och hur avhållande verksamheten har varit. Man kan konstatera att det verkligen verkar bero på hur den ursprungliga verksamheten har uppfattats, i vissa fall har allmänheten rört sig fritt i området i andra har området uppfattats som mer avhållande. I detta fall bedöms att allmänheten har kunnat röra sig runt i området men att vissa byggnader haft en avhållande effekt.

Mål: M 10862-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.