Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Bojar för förtöjning på svaj bedöms omfattas av förbudet

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller ett ärende där kommunen förelagt ett bolag att ta bort 12 bojar som lagts ut utan föregående dispensprövning. Fem bojar ligger nära en brygga och sju bojar ligger med cirka 30 meters avstånd från varandra längre ut från land. Dessa bedöms inte kunna användas för förtöjning mot den intilliggande bryggan. Bolaget hävdar att bojarna inte hindrar någon från att röra sig fritt i området och att de inte har någon privatiserande verkan. De hävdar även att det enbart är bojarnas påverkan som ska bedömas, inte de båtar som kan komma att förtöjas vid dem. Mark- och miljödomstolen upphäver föreläggandet för fem av bojarna som ligger i anslutning till den legalt tillkomna bryggan och används för akterförtöjning vid angörandet av bryggan. MMD fastställer föreläggandet för resterande sju bojar som inte ligger i anslutning till bryggan.

MÖD: Föreläggandet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av bolaget som lagt ut bojarna. Det är sju bojar för förtöjning på svaj som MÖD prövar. Bojarna är försedda med en konstant sträckt kätting vilket medför att de inte kan anses förbjudna med anledningen att de väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet. MÖD går därefter över till att bedöma om de kan vara avhållande och därmed förbjudna enligt 7 kapitlet 15 § 2 punkten miljöbalken. MÖD skriver att vid bedömningen av om en anläggning eller anordning har en avhållande verkan bör vikt fästas vid hur allmänheten normalt kan förmodas reagera på anläggningen eller anordningen. Bojarnas storlek och hur de ligger i förhållande till varandra och miljön runt omkring är sådana omständigheter som kan påverka allmänhetens uppfattning av bojar och därmed också frågan om de är förbjudna eller inte. I det här fallet är området där bojarna ligger annars fritt tillgängligt för allmänheten. Bojarnas placering i förhållande till varandra och närheten till bryggorna medför att de har en avhållande verkan och är därmed förbjudna inom strandskyddsområdet.

MÖD avslutar med att konstatera att eftersom dispens inte har sökts har nämnden haft fog för sitt föreläggande avseende de sju bojarna. Föreläggandet är inte heller oproportionerligt. MÖD avslår bolagets överklagan.

Rättsfallskommentar (red): Med denna dom slår MÖD fast att bojar för förtöjning på svaj kan vara förbjudna, i vart fall om det är flera än en. Notera att MÖD inte tar in de båtar som bojarna är avsedda för i bedömningen av om bojarna omfattas av förbjudet. Båtarna är inte en del i den anläggning som ska bedömas. Båtarna, och sådant som normalt följer av nyttjandet av anläggningen som propellermuddring med mera, måste däremot beaktas när man vid en dispensprövning ska avgöra om det går att medge dispens med stöd av det tredje särskilda skälet, se kommentaren till det särskilda skälet i proposition 2008/09:119.  

Mål: M 13094-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.