Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Mer om tjänsten

Du kan ladda ner avgörandena i fulltext via Mark- och miljööverdomstolens webbplats. Observera att när du gör hänvisningar till ett rättsfall bör du alltid hänvisa direkt till själva rättsfallet och den skrivning som domstolen använt. I referaten har ett antal förkortningar använts och dessa finns listade under rubriken ”Lista med förkortningar”.

De regeringsbeslut som publiceras här rör alltså kommunala beslut om att upphäva strandskydd genom bestämmelse i detaljplan. Strandskydd kan också upphävas (och utvidgas) genom länsstyrelsebeslut, men dessa beslut publiceras inte här.