Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för VA-ledning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde strandskyddsdispens för en VA-ledning i vattenområde. Sökanden hade åberopat punkt 3 i 7 kap 18 c § MB och ansett att man gjort en utförlig redovisning av alternativa lösningar och lokaliseringar.

MÖD:
Av förarbetena till 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken framgår att stor restriktivitet bör gälla beträffande åtgärder i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t.ex. grunda mjukbottnar (prop. 2008/09:119 s. 105).

Sökanden bor permanent på en ö och har därför ett starkt enskilt intresse av att tillgodose sitt behov av vatten och avlopp. Mot det enskilda intresset står intresset att bevara ålgräset som skulle påverkas negativt av ledningen. Ålgräs har höga naturvärden och har en minskande utbredning längs Bohuskusten. Det är ett starkt allmänt intresse att bevara det ålgräs som finns kvar. Av utredningen framgår att ett alternativt sätt att tillgodose behovet av vatten och avlopp är att anlägga en djupborrad brunn och ett minireningsverk. MÖD anser att de kostnader som redovisats för dessa anläggningar inte är orimliga med hänsyn till det motstående intresset. Förutsättningar föreligger därför inte för strandskyddsdispens.