Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Uterum bedöms inte kräva strandskyddsdispens

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller fråga om dispens för tillbyggnad med ett 30 kvadratmeter stort glasat uterum. På platsen fanns från början en stenlagd uteplats. Länsstyrelsen nekade strandskyddsdispens och konstaterade att tillbyggnad inte krävde tillstånd enligt gällande förordnande om skydd för landskapsbilden. Sökanden överklagade till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan.

MÖD: I målet vid Mark- och miljööverdomstolen har det framkommit att strandskydd införts på den aktuella fastigheten först under år 2014. Tillbyggnaden kräver därför endast dispens om den ger upphov till en avhållande effekt utanför det område som var ianspråktaget som tomt när strandskyddet började gälla på platsen. Länsstyrelsen har bedömt att ett område upp till 30 meter från bostadshuset var ianspråktaget som trädgård 2014. MÖD bedömer att med hänsyn till avståndet mellan tillbyggnaden och det ianspråktagna områdets gräns, kan tillbyggnaden inte förväntas medföra någon ytterligare påverkan på allmänhetens tillträde. Tillbyggnaden kräver därför inte dispens.

Mål: M 5303-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.