Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Förkortningar

LIS       Landsbygdsutveckling i strandnära läge, enligt 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken

MMD    Mark- och miljödomstolen

MÖD    Mark- och miljööverdomstolen / Miljööverdomstolen

MB       Miljöbalken

MD       Miljödomstolen

PBL      Plan- och bygglagen (2010:900)

ÄPBL    Plan- och bygglagen (1987:10)

SKD     Strandskyddsdelegationen