Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Skälighetsbedömning av föreläggande

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller om det är skäligt att förelägga om att ta bort en brygga, belysning och bänk. Enligt nuvarande ägare har bryggan uppförts för längesedan av tidigare ägare, dock renoverad i senare tid. Länsstyrelsen anser däremot att bryggan är utförd av nuvarande ägare. När det gäller belysning och bänk är det ostridigt att det utförts av tidigare ägare.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar vad gäller bryggan att den är utförd av nuvarande ägare och därför ska inte en skälighetsbedömning göras. Länsstyrelsen har haft fog att förelägga om rättelse.

För belysning och bänk är det däremot aktuellt med skälighetsbedömning. Eftersom det är anordningar som bidrar till att privatisera ett område, det saknas uppgifter om hur länge anordningarna funnits på platsen och kostnaden att utföra rättelsen är liten, så är det skäligt med ett föreläggande.

Mål: M 9300-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.