Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om rättelse upphävs

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde tillsyn av ett anlagt serveringsdäck inom strandskydd. Serveringsdäcket är ett 200 kvadratmeter stort trädäck med räcke runt om och utbyggt från en höjd så att det vid kanten ligger relativt högt över mark. Den höga kanten mot omgivningen har klätts som ett plank som täcker in marken under serveringsdäcket. Marken där däcket har uppförts utgörs av en torrbacke med en artrik lågvuxen kärlväxtflora. Vidare framgår att torrbacken är glest bevuxen med tallar och växtlokal för bland annat fältsippa och grusviva. Länsstyrelsen förelade vid vite om att serveringsdäcket med tillhörande delar skulle tas bort. Mark- och miljödomstolen avslog bolagets överklagan av föreläggandet.

MÖD: Vid överklagan till Mark- och miljööverdomstolen har bolaget redovisat en utredning som visar på att serveringsdäcket inte har medfört att livsvillkoren för djur och växtarter har förändrats på ett väsentligt sätt. MÖD anser därför att serveringsdäcket inte omfattas av förbudet i fjärde punkten enligt 7 kapitlet 15 § miljöbalken. Däremot bedömer de att det har en sådan avhållande effekt på allmänheten att det är dispenspliktigt enligt andra punkten samma paragraf. Föreläggandet ska därför inte upphävas på grund av att åtgärden inte är förbjuden. MÖD konstaterar vidare att frågan om det finns förutsättningar för dispens har betydelse för frågan om föreläggandet har varit för ingripande. MÖD noterar att bolaget gett in en utredning som visar på att åtgärden inte medför väsentlig påverkan på djur- och växtlivet och argumenterat för att det i övrigt finns skäl för att medge dispens. MÖD anser därför att det vid tidpunkten för föreläggandet är oklart om det var befogat att förelägga om borttagande. MÖD upphäver därmed länsstyrelsens beslut. 

Rättsfallskommentar (red): Det är en ny tolkning från MÖD att det skulle vara obefogat att förelägga om borttagande av anläggningar som skulle kunna få dispens. Domen har inte särskilt pekats ut som vägledande men har ju givetvis en sådan effekt ändå. Framtiden får utvisa om fler rättsfall stöttar detta ställningstagande.

Mål: M 5852-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.