Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Flaggstång, trädgårdsmöbler och stenläggning nekas inom tomtplats

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

En kommun avslår dispens för att stenlägga en uteplats, ställa upp utemöbler och uppföra en flaggstång vid strandkanten. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslår överklagan.

Sökanden överklagar ärendet till Mark- och miljödomstolen och anför att kommunen vid tillsyn 2019 har lämnat uppgift om att utemöblerna inte får stå kvar på den plats där de stått i alla år om inte dispens meddelas. Han sökte därför dispens vari han hävdar att möblerna står inom en hävdvunnen tomtplats. Utifrån de bilder som finns tillgängliga i målet instämmer MMD i underinstansernas bedömning att befintliga byggnaders hemfridszon inte sträcker sig ner till det område som omfattas av de nu aktuella åtgärderna. MMD avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att området som avses numera utgör tomtplats enligt ett annat avgörande i MÖD. Inom en tomtplats är anläggningar endast förbjudna om de medför en påverkan på området utanför tomtplatsen. I det här fallet konstaterar MÖD att anläggningarna ska uppföras i närheten av tomtplatsens gräns. En flaggstång kommer uppfattas på långt avstånd och även möblerna på terrassen riskerar att medföra en avhållande effekt utanför tomtplatsen. Då anläggningarna i detta fall kommer ge intryck av att det privata området sträcker sig ända ned till vattnet, avhåller det den allmänhet som vill nyttja området alldeles intill strandlinjen. Dispens kan därmed inte medges. MÖD avslår överklagan.

Mål: M 7407-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.