Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Påverkan på strandskydd behöver bedömas i förhandsbesked

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller ett förhandsbesked enligt PBL för ett bostadshus inom ett område som omfattas av en byggnadsplan. En del av tillfartsvägen går dock över ett område som inte ingår i byggnadsplanen och där gäller strandskydd.

MÖD: Ett förhandsbesked ska klargöra om det på aktuell plats är möjligt och lämpligt att utföra planerad byggnation. Mark- och miljööverdomstolen finner att förhandsbeskedet ska upphävas då det bland annat inte är tillräckligt utrett att framfartsvägen kan anordnas genom den del som är inom strandskydd.

Mål: P 11073-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.