Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Inga särskilda skäl för mindre flytbrygga fastän bastu på land alldeles intill

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller prövning av dispens för en liten och smal flytbrygga. Den är belägen i vattnet i nära anslutning till en bastu på land. I närområdet finns också stenpirar och flera andra bryggor.  

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar först att bastun inte ger upphov till en hemfridszon ut i vattnet. Inte heller stenpirarna och bryggorna i närområdet ger upphov till någon hemfridszon på platsen eftersom sådana anläggningar endast anses ianspråkta det område som de upptar i vattnet. Platsen för bryggan har alltså inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Domstolen anser också att särskilt skäl 3, att bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet, inte är giltigt. Det har inte framkommit att bryggan är nödvändig för att nyttja fastigheten och således att behovet inte kan tillgodoses utanför området. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit några särskilda skäl för strandskyddsdispens för bryggan. Det är inte heller oproportionerligt att avslå fastighetsägarens ansökan om dispens.

Rättsfallskommentar (red): Domstolen hänvisar till MÖD 2011:42 för bedömningen att tomtplats och hemfridszon i regel inte sträcker sig ut i vattnet.

Mål: M 9800-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.