Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Muddring nekas dispens då det är oklart om det behövs för nyttjande av båthus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun har medgett strandskyddsdispens för muddring av två områden om totalt 175 kvm där vass ska grävas upp med rotfilt samt dispens för uppläggning av muddermassorna. Länsstyrelsen upphävde kommunens dispens.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som konstaterar att borttagande av vass med rotfilt är en sådan åtgärd som typiskt sett medför en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet på en plats. Det ena området som är 25 kvm stort, behöver muddras för att komma till och från en brygga vars legala status inte klarlagts. För att bryggans nyttjande ska kunna motivera att dispens ges för muddring intill bryggan, måste det vara fråga om en lagligt uppförd brygga. Sökanden anger att bryggan funnits sedan 1980-talet. MMD anser att det inte har visats att den aktuella bryggan är lagligt uppförd. Därför är det inte heller visat att det föreligger särskilda skäl för dispens.

Det andra området, som sökanden nu begränsat från 150 till 100 kvm, ligger utanför ett nyuppfört båthus. Sökanden anger att muddringen behövs för nyttjandet av båthuset. Båthuset behövs i sin tur för att han ska kunna bedriva djurhållning och skogsbruk. MMD konstaterar att båthuset har uppförts efter en dispens med det särskilda skälet att området redan har tagits i anspråk, det särskilda skälet i punkten 1. Varken dispensen för båthuset, eller vad sökanden i övrigt framfört i målet, visar på att han bedriver djurhållning och skogsbruk i en sådan omfattning att han har ett behov av båt av en särskild storlek för detta. MMD avslår därför överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att förarbetena anger att just muddring av mjukbottnar och vassområden är exempel på åtgärder som innebär en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- eller växtarter. MÖD delar sedan fullt ut Mark- och miljödomstolens bedömning av området utanför bryggan.

När det gäller området utanför båthuset inleder MÖD med att konstatera att det i målet inte ifrågasätts att det finns dispens för båthuset och att inte heller behovet av båthuset ska prövas. Det är endast de nu sökta åtgärderna som ska prövas. Utredningen i målet visar inte på att det behöver muddras enligt ansökan för att båthuset ska kunna nås med båt. Det kan därför inte anses vara fråga om en åtgärd som behöver genomföras för att de redan befintliga anläggningarna ska kunna fylla sin funktion. Det saknas därmed särskilda skäl för dispens. En nekad dispens bedöms inte heller strida mot proportionalitetsprincipen. MÖD avslår överklagan.

Rättsfallskommentar (red): En följdverksamhet som muddring inte ska självklart inte medges om anläggningen som ska göras mer tillgänglig inte är legal.

Mål: M 9700-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.