Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Inga särskilda skäl eller undantag för en 75 meter lång brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller dispens i efterhand för en 75 meter lång brygga i ett naturreservat. Den sökande har primärt hävdat att bryggan inte behöver dispens eftersom den inte strider mot förbuden och dessutom behövs bryggan för jordbruket eftersom uthyrning av båtplatser ger ett betydande ekonomiskt tillskott. Bryggan behövs även vid stängsling, städning och vasskörd. I det fall dispens krävs anser sökande att det finns särskilda skäl för att det är en ersättningsbrygga för ett stort antal mindre bryggor som upptog en sträcka om 80 meter.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att bryggan kräver dispens från strandskyddet därför att bryggor typiskt sett är privatiserande (förbjuden enligt 7 kapitlet 15 § 2 miljöbalken). Dessutom är denna brygga så stor att den kan antas påverka naturmiljön (förbjuden enligt 7 kapitlet 15 § 4 miljöbalken). Det krävs också dispens från naturreservatsföreskrifterna.

Undantaget från förbuden för areella näringar kan inte omfatta båtuthyrning eftersom det inte är en del av bolagets jordbruksverksamhet även om det ger ett betydande ekonomiskt tillskott. Domstolen finner att de övriga argumenten för jordbruksverksamhet är vaga. Det finns inget undantag för areella näringar inom naturreservatet.

Domstolen bedömer att bryggan inte är en ersättningsbrygga för de flertalet tidigare mindre bryggorna. Det var länge sedan de tidigare bryggorna fanns på platsen. Därutöver är det tveksamt om den nu aktuella bryggan motsvarar tidigare bryggor i storlek och utformning. Det finns inte heller några andra omständigheter som visar på att platsen redan tagits i anspråk i den mening som avses i 7 kapitlet 18 c § första stycket 1 miljöbalken.

Domstolen bedömer om det finns särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 c § första stycket 3 miljöbalken, alltså att bryggan är en anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten. I avvägningen mellan den enskildes intresse av att ta området i anspråk och strandskyddsintresset, väger det över till strandskyddsintressets fördel med anledning av de höga naturvärdena; naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Rättsfallskommentar (red): Notera att MÖD tidigare kommit fram till att en tidsfrist om cirka ett år kan vara en utgångspunkt för när det kan vara fråga om en ersättning (t.ex. M 628-05, M 5596-16).

Mål: M 7141-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.