Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskydd upphävs i detaljplan för nöjesfält

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Stockholms stad upphäver strandskyddet i detaljplan som medger utvidgning av Gröna Lunds nöjespark. Detaljplanen ersätter en äldre plan och ligger inom 100 meter från strandlinjen, därmed inträder strandskydd när den gamla planen upphävs. De skäl som anges för upphävandet är att landområdet behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. För upphävande av strandskydd inom vattenområdet anges att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Upphävandet av strandskyddet i vattnet avser anläggande av en gångförbindelse för allmänheten på en brygga utmed stranden. Bryggan uppges komma att säkerställa en fri passage för allmänheten längs stranden.

Detaljplanen överprövas inte av länsstyrelsen men överklagas av föreningar och enskilda till Mark- och miljödomstolen. MMD anser att strandremsan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att den inte kan anses allemansrättsligt tillgänglig. De konstaterar att syftet med bryggan är att anlägga en handikappanpassad fri passage och anger att skäl 5 kan åberopas för upphävandet.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar också att strandremsan inte är orörd, det finns byggbodar, byggmaterial, betongsuggor, träplankor, grushögar, stora metallkonstruktioner som går ut i vattnet och diverse bråte, på strandremsan men MÖD anser inte att den är ianspråktagen på ett sådant sätt som MMD bedömde. MÖD anser däremot att strandskyddet på land kan upphävas med stöd av det särskilda skälet att området behöver tas i anspråk för att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan genomföras utanför området. För vattenområdet instämmer MÖD i att det särskilda skälet att området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse är tillämpligt.

Mål: P 6338-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.