Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Hur bråttom är det att få till en rättelse?

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun förelade om rättelse genom rivning av bastu/förråd, borttagande av flaggstänger, båtramp och bryggor. Rivning av bryggor regleras så att de endast får vidtas under perioden 1 oktober till den 31 mars. Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 31 mars året efter beslutsdagen. Kommunen förenar föreläggandet med vite. Länsstyrelsen ändrar efter överklagan endast föreläggandet på det viset att vitet tas bort och tiden förlängs med ett år. Mark- och miljödomstolen finner inte heller anledning att ändra föreläggandet i sak utan flyttar enbart fram tidpunkten för åtgärderna ytterligare ett år, cirka 4 månader efter MMD:s dom.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar det inte finns något som visar på att bryggan har en sådan omgivningspåverkan att det skulle vara mycket brådskande att ta bort den. Det är därmed inte rimligt att den ska tas bort inom någon månad. MÖD flyttar fram tiden för borttagande av bryggan ytterligare ett år. MÖD anser dock inte att det behövs mer tid för att ta bort de flaggstänger som ingår i föreläggandet utan överklagan i den delen ska avslås.

Rättsfallskommentar (red): Ibland kan det vara bättre att ange en viss tidsram efter beslutet vunnit laga kraft, än att sätta ett fast datum. Det är även av vikt att man sätter tiden i relation till hur stort värde det är för de allmänna intressena att åtgärden blir vidtagen. Kostnaderna blir givetvis mycket större om tiden sätts orimligt kort.

Mål: M 15060-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.