Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tillstånd till vattenverksamhet nekas för bryggor i värdefull vattenmiljö

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för att få anlägga en brygganläggning med pir och flytbryggor i anslutning till en kaj som redan anlagts. Området omfattas av detaljplan och den medger att området ska utgöras av öppet vattenområde där allmänt tillgängliga bryggor får finnas och i viss del får även café, restaurang med mera uppföras. Strandskyddet är inte upphävt för vattenområdet. Den brygganläggning som kommunen vill anlägga ska tillhandahålla nya fritidsbåtsplatser. Kommunen anser att särskilt skäl finns då anläggningarna är av sådant slag att de för sin funktion behöver ligga vid vatten. Åtgärderna kommer inte ha en avhållande effekt på allmänheten. Mark- och miljödomstolen avslog kommunens ansökan då de inte anser att det finns särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att frågan i målet är om det finns förutsättningar för strandskyddsdispens. MÖD konstaterar att vattenområdet inte är exploaterat vilket gör att det är allemansrättsligt tillgängligt. Hur frekvent området nyttjas idag är inte en fråga i bedömningen. Även om en brygganläggning för sin funktion måste ligga vid vatten ska stor restriktivitet ändå gälla vid prövningen. I det aktuella fallet visar den framtagna naturvärdesinventeringen på att området hyser höga naturvärden. Området bedöms som unikt då det har koppling till både Klarälven och Vänern och bottenfaunan är mycket artrikare än i omgivande landskap. Angränsande till området finns även ett Natura 2000-område och det är oklart hur det kommer att påverkas av den ökade båttrafiken som bryggorna kommer medföra. MÖD bedömer att med anledning av områdets höga naturvärden, som kommer gå förlorade eller påverkas negativt, finns det i detta fall inte förutsättningar för dispens för bryggorna eller piren. Det allmänna intresset av att få uppföra bryggorna överväger inte den skada på naturvärdena som de skulle medföra.

Rättsfallskommentar (red): Notera att MÖD bedömer kommunens intresse att uppföra brygganläggning med båtplatser för fritidsbåtar som ett allmänt intresse, vilket man av domen får tolka att länsstyrelsen har bedömt vara ett enskilt intresse.

Mål: M 8152-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.