Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Bryggdäck får dispens av oenig MÖD

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En ansökan om dispens i efterhand för en brygga på 15 gånger 1,5 meter vinkelrätt ut över en sjö, flankerat av två bryggdäck vardera 10 gånger 2 meter, ett åt vartdera hållet, kommer in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår de två bryggdäcken längs med stranden men ger dispens för en båt- och badbrygga rätt ut över vattnet. Länsstyrelsen bedömer att platsen inte är ianspråktagen som tomt och att de två bryggdäckssektionerna längs med stranden skulle medföra en väsentlig utvidgning av tomtplatsen.

Sökanden överklagar till Mark- och miljödomstolen som avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att det som prövas i målet är en mindre anläggning än den som finns på platsen, den befintliga anläggningen prövas inte. Underinstanserna har medgett dispens för en båt- och badbrygga rakt ut från stranden, vad MÖD har att bedöma är om dispens kan medges för bryggdäcket som går längs med stranden och är byggt ovanpå en stenläggning. Sökanden har anfört att bryggdäcket fyller samma funktion som stenläggningen gjorde innan bryggdäckets tillkomst och att tomtplatsen sträcker sig ned till stranden. MÖD konstaterar att även om marken är beväxt med en del vilda växter är anser de att marken fram till strandkanten är ianspråktagen som tomt. Ett bryggdäck behöver i sig inte generera en större hemfridszon än en stenläggning. MÖD bedömer att bryggdäckets kontinuitet på platsen får anses vara tillräckligt klarlagd och att det inte varit så förfallet att det ur ett strandskyddsperspektiv inte är möjligt att få renovera det. Sammantaget anser Mark- och miljööverdomstolen att området är ianspråktaget som tomtplats, att bryggdäcket med aktuell utformning inte utökar hemfridszonen mer än den befintliga stenläggningen och att det därmed finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens.

Ett hovrättsråd är skiljaktigt och menar att det inte är klarlagt att det funnits ett bryggdäck där tidigare och att den stenläggning som finns där inte är privatiserande. Hovrättsrådet anser inte att området ingår i tomtplatsen och att ett bryggdäck i den ansökta utformningen skulle ge en betydligt mer privatiserande effekt. Det skiljaktiga hovrättsrådet anser att överklagan ska avslås.

Rättsfallskommentar (red): Ett långdraget och rörigt ärende. MÖD säger emot sig själva i domskälen, de inleder med att det är en mindre anläggning än den som finns på platsen som prövas sedan avslutar de med att bryggdäcket med aktuell utformning inte utökar hemfridszonen. Ingenstans anger de vilken utbredning som de medger dispens för, och eftersom en anläggning redan finns på platsen, är detta ett domstolsutslag som kommer ge tillsynsmyndigheten huvudvärk.

Mål: M 7624-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.