Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort en brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ett föreläggande att avlägsna en brygga som uppförts på en plats där det tidigare funnits en mindre brygga.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den uppförda bryggan är betydligt större och mer upphöjd än den äldre bryggan som fanns på platsen. Den äldre bryggan var 1,5 x 2 meter och pålad medan den nya är en gjuten stenanläggning med trädäck ovanpå. Eftersom den nya bryggan både är större och konstruerad på annat sätt, anser domstolen att bryggan måste betraktas som en ny anläggning för vilket det krävs en dispens. Eftersom dispens inte sökts för bryggan har det funnits fog för ett föreläggande.

Domstolen vill i sammanhanget uppmärksamma att begrepp som ersättningsbrygga eller ersättningsbyggnad inte förekommer i miljöbalken. Det har använts i förarbeten och rättspraxis för att beskriva konstruktioner som uppförts som ersättning för något motsvarande. Dispens kan ges med stöd av särskilt skäl 1 om det är fråga om en faktisk ersättning. Om det istället rör sig om ändringar av befintliga konstruktioner, t.ex. renoveringar, blir det i första hand aktuellt att bedöma om det är förbjudet överhuvudtaget.

Rättsfallskommentar (red): Det finns fler avgöranden som visar på att ändrad storlek och konstruktion på en brygga är förbjudet och därmed kräver dispens (jfr MÖD mål nr M 919-15 och M 7302-16).

Mål: M 3502-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.