Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Utökning av brygga nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller prövning av dispens för utvidgning av brygga. Kommunen gav dispens som länsstyrelsen inte tog in till överprövning utan godkände. Dispensen överklagades sedan av en förening och Länsstyrelsen upphävde dispensen vid hanteringen av överklagan. Länsstyrelsens beslut om upphävande överklagas av de som vill utvidga bryggan till Mark- och miljödomstolen som avslår överklagan. 

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att länsstyrelsen är oförhindrad att pröva överklagan av kommunens dispens även om myndigheten inte på eget initiativ valt att ta upp dispensen till överprövning. Vid överklagan kan även andra aspekter komma fram än de som framgår vid granskningen av det kommunala beslutet. En annan ordning skulle i princip omöjliggöra för andra klagoberättigade att få sin sak prövad.

MÖD går sedan in på frågan om det finns särskilda skäl för dispens. En brygga upptar endast det område som den ligger på i vattnet. Området strax utanför är därför inte ianspråktaget på ett sådant sätt att den första omständigheten kan utgöra särskilt skäl för en förlängning.

Vid bedömning av om det finns särskilda skäl för dispens med stöd av omständigheten att en brygga för sin funktion behöver ligga vid vattnet pekar MÖD på att det då måste klarläggas vilket behov den enskilde har av anläggningen och om behovet kan tillgodoses på något annat sätt eller någon annan plats. Vidare ska det göras en vägning mellan å ena sidan den enskildes intresse av åtgärden och det allmänna intresset av att bibehålla strandskyddet å andra sidan. I detta fall finns en landförbindelse till de aktuella fastigheterna, bryggan är därför inte nödvändig för nyttjandet. Utvidgningen av bryggan syftar till att ge fler fastighetsägare båtplats för fritidsändamål. I detta fall väger det allmänna intresset över och den tredje punkten kan därmed inte utgöra särskilt skäl för dispens.

I ansökan har det yrkats på det särskilda skälet att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet åberopats. MÖD bedömer dock, likt i avvägningen ovan, att det enskilda intresset av att utvidga verksamheten med ytterligare båtplatser för fritidsändamål är svagt i förhållande till det allmänna intresset som strandskyddet utgör.  Något annat särskilt skäl för att medge dispens har inte framkommit, överklagan avslås.

Rättsfallskommentar (red): Bra att MÖD satte ned foten i frågan om länsstyrelsen kan ge ett godkännande vid granskningen av en kommunal dispens men ändå komma till ett annat resultat vid en överklagan av annan part av samma dispens.’

Mål: M 3737-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.