Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Något ändrad utformning på en brygga vid löpande renovering är inte förbjudet

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ett kommunalt föreläggande att ta bort en brygga. Bryggan har funnits på samma plats sedan innan strandskyddet infördes. Den har renoverats och underhållits genom åren och frågan är om dessa renoveringar med vissa ändringar har varit förbjudna.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen anser att den löpande renoveringen och reparationen av anläggningen inte har medfört att det är fråga om en ny anläggning. Bryggan har genomgående haft samma placering och behållit i huvudsak samma storlek och utformning. Ett något ändrat utförande innebär inte att den är att betrakta som en ny anläggning, anser domstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt kommunens beslut om föreläggande.

Mål: M 4092-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.