Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ändrad användning av missionshus

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet avser en byggnad som är inredd till bostad på övervåningen och som samlingslokal på nedervåningen. Kommunen har medgett dispens för att ändra användning så att hela byggnaden får användas som fritidshus. Länsstyrelsen överprövade och upphävde dispensen vilket stod sig i MMD.

MÖD: I överklagan till Mark- och miljööverdomstolen åberopas ny bevisning i form av vittnesintyg. Dessa berättar om att byggnaden delvis nyttjats som bostad parallellt med missionshusverksamheten. Redan från 1943 hyrdes övervåningen ut som lägenhet med tillgång till toalett på nedre våning samt rätt att nyttja trädgården. MÖD anser det visat att byggnaden delvis nyttjats som bostad sedan 1943. När nu hela huset ska nyttjas som fritidshus kommer det medföra en viss utvidgning av hemfridszonen, vilket medför att dispens krävs. MÖD bedömer att i detta fall var det ett relativt stort område som var ianspråktaget redan då strandskyddet infördes 1975. Med hänsyn till fastighetens läge och förhållanden på platsen bedöms den utvidgning av tomtplatsen som den ändrade användningen kan ge upphov till som relativt obetydlig. MÖD fastställer kommunens beslut om att medge dispens.

Rättsfallskommentar (red): MÖD jämför med två andra fall där dispens inte medgavs för ändrad användning av byggnad, MÖD 2015:7 och mål nr M 3629-19, men där var förhållandena annorlunda.

Mål: M 7982-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.