Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Korrekt att förelägga om borttagande av fritidshus på flotte

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Länsstyrelsen får kännedom om att det finns en större husbåt i en mindre sjö inom ett område med skydd för landskapsbilden. Husbåten har funktion som ett fritidshus och hyrs ut till turister. Länsstyrelsen bedömer den som en byggnad som är stadigvarande uppställd inom strandskydd och landskapsbildsskydd. De förelägger om att husbåten ska tas bort inom två månader efter beslutsdatum. De beslutar även om verkställighetsförordnande.

Sökanden överklagar föreläggandet till Mark- och miljödomstolen och anför att husbåten inte är fast förankrad och att lagstiftningen inte är tillämplig på rörliga föremål som till exempel båtar. Att ta bort den skulle medföra kapitalförstöring och den är uthyrd cirka 130 dagar per år till turister. MMD konstaterar att det av handlingarna framgår att husbåten är utformad som ett fritidshus byggt på en cirka 120 kvm stor flotte som är varaktigt placerad i tjärnen. De anser att det är en dispenspliktig byggnad och finner att föreläggandet inte är mer ingripande än nödvändigt. MMD avslår överklagan i den delen. De anser däremot inte att det framkommit något som pekar på att det finns risk för skador eller olägenheter som skulle vara så överhängande att det funnits skäl att besluta om ett verkställighetsförordnande. MMD upphäver därför detta.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen tar upp målet till omedelbart avgörande då Länsstyrelsen har beslutat att husbåten ska tas bort inom två månader från beslutsdatum, vilket nu passerats med råge. Länsstyrelsens beslut bör därför ändras så att tiden för när åtgärden ska vara utförd börjar löpa först när beslutet vunnit laga kraft. MÖD bedömer att en tidsfrist om fyra månader är skälig för att ta bort husbåten.

Rättsfallskommentar (red): Som grundregel är det bra att sätta tid för utförandet utifrån den dag som ett föreläggande vinner laga kraft.

Mål: M 13654-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.