Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ändrad användning av byggnad till fritidshus får dispens

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller en dispens som kommunen gett för ändrad användning av byggnad från lekhall till fritidshus. Kommunens motivering byggde på att tomtplatsen redan var ianspråktagen för bebyggelse. De angav också att det befintliga fritidshuset som funnits sedan tidigare och utgjort grund för avstyckning av den aktuella fastigheten, rivs. I och med den föreslagna åtgärden ersätter lekhallen det rivna fritidshuset som ny huvudbyggnad på fastigheten.

Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut och upphäver det. Länsstyrelsen enar att en ändrad användning av byggnaden som tidigare varit lekhall på en barnkoloni till fritidshus skulle medföra att allmänhetens tillträde inskränks. Sökanden överklagade till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan.

MÖD: I målet vid Mark- och miljööverdomstolen medger länsstyrelsen att överklagan bifalls då det nu framkommit att det åtminstone fram till år 2017 funnits ett fritidshus på fastigheten vars hemfridszon bedöms ha sträckt sig ut över platsen för den befintliga lekhallen. MÖD delar bedömningen av det rivna fritidshusets hemfridszon. De konstaterar att en ändrad användning av lekhallen till fritidsbostadshus medför endast en sådan obetydlig utökning av hemfridszonen som inte kan anses oförenlig med strandskyddets syfte. Kommunens dispens ska därför fastställas.

Mål: M 3542-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.