Målet gäller en brygga och en bro på en ö som saknar landförbindelse och reguljär båttrafik. Dispens ges för bryggan. Ett föreläggande att riva bron ändras inte, men dispens för en bro med annan utformning ges.

MÖD:
Normalt utnyttjande av ett bostadshus på en ö utan landförbindelse eller reguljär båttrafik får anses kräva tillgång till en båtplats. Sökanden har således ett tungt vägande behov av båtplats. Då övriga fastighetsägare motsätter sig en tvångsvis lösning skulle en anläggningsförrättning eller fastighetsbildningsåtgärd kunna innebära att de under lång tid hindras att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja sin fastighet. MÖD finner att behovet av båtplats inte utan stora olägenheter och tidsförluster kan tillgodoses utanför det aktuella området. Det finns därför särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 3 MB för dispens.

Den bro som leder ut till bryggan kan, genom sin förhöjda och bågformade konstruktion med tillhörande räcken, antas bidra till att allmänheten avhålls från att färdas i området. Föreläggandet att riva bron ändras därför inte. Med hänsyn till att bryggan behöver placeras en bit från land finner MÖD skäl att ge dispens för en bro, med villkor om en konstruktion som gör den mindre synlig och bättre anpassad till skärgårdsmiljön på platsen.

Dom: M 2617-16