Läs mer om hur tjänsten fungerar

Du kan ladda ner avgörandena i fulltext. I de fall där ett avgörande refererats kan du hämta referatet ur MÖD-serien. Observera att när du gör hänvisningar till ett rättsfall bör du alltid hänvisa direkt till själva rättsfallet och den skrivning som domstolen använt. I referaten har ett antal förkortningar använts.

De regeringsbeslut som publiceras här rör alltså kommunala beslut om att upphäva strandskydd genom bestämmelse i detaljplan. Denna möjlighet infördes 2009. Strandskydd kan också upphävas (och utvidgas) genom länsstyrelsebeslut, men dessa beslut publiceras (ännu) inte här.

 

Delar av vårt övriga utbud

Notera att ämnessystematiken på strandskyddsdomar.se följer systematiken i vår Interaktiva guide för dispensprövning.

bild processbekrivning

 

Genom att använda Strandskyddsdelegationens beslutsmallar kan du få hjälp med vilka formella krav som ställs på beslut i ärenden om strandskyddsdispens, få färdiga formuleringsförslag, råd om beslutsskrivande m.m.

Businessman writing on document at desk

 

Läs om hur man kan planera, genomföra och prioritera tillsynen så att den gör störst nytta för strandskyddets syften i vår skrift Stöd i strandskyddstillsynen.

Stod_i_strandskyddstillsynen_webb

Lättillgänglig information om strandskyddsreglerna hittar du i vår interaktiva webbutbildning Strandskydd och vår skrift Strandskydd och dispens

Puffbild_Webbutbildning_Allmänhet_555X312 Strandksyddregler_webb