Förkortningar

SKD     Strandskyddsdelegationen

MÖD    Mark- och miljööverdomstolen / Miljööverdomstolen

MMD    Mark- och miljödomstolen

MD       Miljödomstolen

MB       Miljöbalken

PBL      Plan- och bygglagen (2010:900)

ÄPBL    Plan- och bygglagen (1987:10)

LIS       Landsbygdsutveckling i strandnära läge, enligt 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken