Målet gällde ansökan om dispens för ombyggnad av en brygga. Bryggans yta skulle öka från 17,35 kvm till 20 kvm. Länsstyrelsen hade avslagit ansökan med hänvisning till den kumulativa effekt som kan uppkomma om bryggor generellt tillåts att utökas ”marginellt”. Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut då man ansåg att åtgärden inte träffas av förbuden i strandskyddet.

MÖD:

MÖD anser att bryggan i den nya utformningen inte kan anses hindra eller avhålla allmänheten från att beträda området i större utsträckning än innan ombyggnad. Länsstyrelsens överklagande ska därför avslås.

Dom: M 1156-18