Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Villkor motiverade av strandskyddets syften

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Länsstyrelsen har som villkor i ett dispensbeslut skrivit att en komplementbyggnad (gäststuga) inte får inredas med kök.

MÖD: Vid bedömningen av villkor för en strandskyddsdispens gäller att villkor inte får gå längre än vad som krävs för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet (jfr 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken).

Länsstyrelsens villkor att komplementbyggnaden inte får inredas med kök är motiverat av att byggnaden skulle kunna bli en ny huvudbyggnad efter en eventuell framtida avstyckning av fastigheten. Innan en sådan kan komma till stånd krävs emellertid enligt 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988) en prövning av om de allmänna lämplighetsvillkoren är uppfyllda och enligt 2 § andra stycket samma kapitel om en fastighetsbildning med komplementbyggnaden som huvudbyggnad skulle motverka strandskyddets syften.

Den nu aktuella prövningen bör dock utgå från att byggnaden kommer att användas som gäststuga. Enligt Miljööverdomstolens bedömning motverkas inte strandskyddets syften i detta fall av att komplementbyggnaden utrustas med kök.

MÖD bedömde därför att det inte fanns fog för att förena dispensen med det aktuella villkoret. MÖD upphävde därför villkoret.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2009 10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.