Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Reglering av mark tillåts av förbättringsskäl

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller reglering av mark mellan två mindre jordbruksfastigheter och en marksamfällighet. På marksamfälligheten finns ett dispensgivet hus med angiven tomtplats som tar upp halva samfällighetens yta. Regleringen skulle få till effekt att samfälligheten skulle bli en fristående rest efter tänkta åtgärder. Lantmäterimyndigheten har ställt in förrättningen då de ansåg att fastighetsbildningen inte uppfyller lämplighetskraven i 3 kapitlet 1 § FBL.

Mark- och miljödomstolen avslår sökandens överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de lämplighetsvillkoret i 3 kapitlet 1 § FBL och förbättringsvillkoret i 3 kapitlet 9 § FBL samt kravet på att en ändamålsenlig fastighetsbildning inte motverkas. Det fortsätter med att av 3 kapitlet 2 § andra stycket FBL följer bland annat att fastighetsbildning ska ske så att syftet med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. De konstaterar att den sökta fastighetsregleringen inte medför att några fastighetsgränser ändras, det är bara fråga om att ett skifte som idag är en samfällighet efteråt blir en egen fastighet. Det är inte tänkt att någon ny bebyggelse ska uppföras och det finns en beslutad tomtplatsavgränsning som kräver att den del som får användas som tomt måste avgränsas genom ett staket. Sammantaget bedömer MÖD att regleringen inte motverkar strandskyddets syften och upphäver lantmäterimyndighetens beslut att ställa in förrättningen. MÖD lämnar ventil för överklagan till Högsta domstolen.

Mål: F 2960-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.