Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddat område får ingå i kombinerad bostadsfastighet

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har genom en förrättning med reglering av mark och avstyckning bildat en cirka 6,6 hektar stor bostadsfastighet med de kombinerade ändamålen viss odling och djurhållning samt vedtag. Endast en del av den bildade fastigheten berörs av strandskydd för ett mindre vattendrag. Mellan vattendraget fastighetsgränsen för den nybildade fastigheten är det i den ena änden cirka 15 meter och i den andra cirka 55 meter. Bostadshuset ligger cirka 220 meter från vattendraget.

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften.

I Mark- och miljödomstolen framkom att det som avstyckas till kombifastigheten är all inägomark, som avses brukas på samma sätt som tidigare, samt en del skog i branten ned mot vattendraget. Denna skog är naturligt avskild från den skog som kan brukas rationellt på stamfastigheten. Det blir ingen förändring av markanvändningen. Den aktuella skogens läge medför att det arronderingsmässigt inte är lämpligt att den ligger kvar på stamfastigheten. MMD anser att skogsområdet med fördel kan användas för vedtag och avslår överklagan.

MÖD: I målet vid Mark- och miljööverdomstolen anför Länsstyrelsen att själva avstyckningen innebär att ändamålet ändras från skogsbruk till bostadsändamål. Sökanden anför att den berörda skogsmarken inom strandskydd kommer att användas på samma sätt som innan avstyckningen.

MÖD konstaterar att det här fallet inte är ett sådant undantagsfall som hänvisas till i förarbetena som främjar vården av intressanta natur och kulturmiljöer. Det kan däremot vara ett sådant som omfattas av den nya praxis som bildats genom Högsta domstolens avgörande NJA 2022 s. 133. Det är all den till stamfastigheten hörande jordbruksmarken och en mindre del skogsmark som avstyckas tillsammans med bostadshuset. Markens brukande ska även fortsättningsvis användas för mindre djurhållning i likhet med nuvarande förhållanden, det blir ingen förändring mot idag. Risken för privatisering av det strandskyddade området bedöms av MÖD vara mindre och påverkas inte av fastighetsbildningen. Länsstyrelsens överklagan avslås.

MÖD går sedan över till frågan om rättegångskostnader. När en sakägare vinner ett mål mot företrädare för allmänt intresse kan sakägaren få ersättning för rättegångskostnader om det föreligger synnerliga skäl. MÖD anser att synnerliga skäl föreligger, då sakägaren anlitat ett tekniskt biträde och det bedöms ha varit nödvändigt för att ta tillvara hans rätt. Det föreligger sådana speciella omständigheter att det skulle vara oskäligt att han själv skulle stå för sina kostnader.

Gör Rättsfallskommentar (red): Ännu en dom med den nya praxis som Högsta domstolen instiftade, jämför punkt 26 i NJA 2022 s.133. I det här fallet ligger bostadshuset långt från vattnet, betes- och odlingsmarkerna avskiljer bostadshuset från den strandnära skogsområdet. Man kan anta att det har redovisats i målet hur skogsområdet i branten mot bäcken skötts hittills, och att den inte nyttjats för rationellt skogsbruk. Men förutsättningarna för att bruka skogen är helt förändrade nu när det ligger på en mindre fastighet. Det krävs dispens om de ska utföra något som väsentligt förändrar livsmiljön för djur och växter, de omfattas inte längre av undantaget.

Att länsstyrelsen får betala motpartens omkostnader är ytterst ovanligt. Det brukar inte ske om myndigheten inte tydligt misskött sina kort, tex överklagat på strandskyddsgrund där det inte råder strandskydd. Får hoppas att det inte blir ny praxis för då kan det påverka viljan att överklaga även beslut som tydligt motverkar strandskyddets syften.

Mål: FF 2034-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.