Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Avstyckning av marin verksamhet nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har genom en förrättning avstyckat ett område för marin verksamhet och kvar blev en restfastighet med bostadshus men även ett båthus som tidigare uppförts för den marina verksamheten. Styckningslotten omfattar 29 000 kvadratmeter (kvm) varav knappt 7 500 kvm är land. Restfastigheten blir en ren bostadsfastighet som omfattar 41 000 kvm, varav knappt 26 000 kvm är land och drygt 15 000 kvm är vattenområde.

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften. Bostadsfastigheten blir orimligt stor och innehåller delar som är allemansrättsligt tillgängliga, samt ett stort vattenområde.

Mark- och miljödomstolen bedömer att förrättningen varken strider mot 3 kapitlet 1 § FBL eller 3 kapitlet 2 § FBL. MMD avslår överklagan.

I målet vid Mark- och miljööverdomstolen anför Länsstyrelsen i princip samma saker men förtydligar att utfallet av prövningen i FBL gentemot strandskyddets syften bör inte bli olika beroende på om man avstyckar verksamheten eller om man avstyckar bostadsdelen. De framhåller även att området har höga värden för naturvård- och friluftsliv och att området är av riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen går igenom de rättsliga förutsättningarna för att bilda en bostadsfastighet inom strandskydd. MÖD anser att stamfastigheten (restfastigheten) med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar inte kan bli varaktigt lämpad enligt 3 kapitlet 1 § FBL. ”Omfattningen av restfastigheten vad gäller både landområdet i den nordvästra och den sydvästra delen samt vattenområdet, i kombination med att varken dessa delar eller

hela området mellan bostadshuset och strandlinjen kan betraktas som ianspråktagna, liksom att båthuset som uppförts för den marina verksamheten kommer att vara beläget på restfastigheten, innebär att strandskyddets syften motverkas och en ökad risk för privatisering uppstår.” MÖD understryker att området dessutom är beläget inom utvidgat strandskydd och riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Avstyckningen strider därmed mot 3 kapitlet 2 § FBL. MÖD konstaterar vidare att vid denna bedömning är det inte möjligt att tillämpa 3 kapitlet 9 § FBL. Då de inte heller finner att ett avslag är oproportionerligt upphäver en oenig MÖD förrättningen förutom i fördelningen av förrättningskostnaden.

Gör Rättsfallskommentar (red): Två råd är skiljaktiga och anser att förrättningen kan tillåtas med stöd av 3 kapitlet 9 § FBL och att ett avslag är oproportionerligt.

Mål: F 14496-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.