Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Två hemskiften tillåts bli bostadsfastigheter med kombinerat ändamål

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har genom en förrättning avstyckat två friliggande skogsskiften från två tidigare jord- och skogsbruksfastigheter. Kvarstående delar av ursprungsfastigheterna består av hemskiftena med bostadshus och ekonomibyggnader samt huvudsakligen åkermark intill stranden. De båda restfastigheterna bedömdes av lantmäterimyndigheten vara lämpliga som bostadsfastigheter med det kombinerade ändamålet viss odling och djurhållning. Bostadshusen ligger cirka 40 meter från stranden som består av en strandbrink med trädridå. 

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften. MMD avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att de kvarvarande delarna av fastigheterna, efter att deras skogsskiften avskilts, får en sådan storlek och arrondering att de i och för sig kan antas vara lämpliga som bostadsfastigheter med kombinerat ändamål för odling eller djurhållning. Frågan är om det kan tillåtas inom strandskydd. De nya fastigheterna får samma omfattning som bostads- och åkermarksskiftena har innan förrättningen. Inga nya fastighetsgränser tillkommer. Ingen ny bebyggelse behöver uppföras och regleringen innebär i sig inte att marken får användas på annat sätt. Det enda som sker är att de två skogsskiftena, som ligger cirka 500 m från jordbruksdelen på vardera fastigheten, inte längre ska tillhöra fastigheterna. MÖD anser därför att strandskyddets syften inte motverkas. Länsstyrelsens överklagande ska därför avslås.

Rättsfallskommentar (red): I det här fallet får man anta att domstolen kommit till sin slutsats då förhållandena på de gamla hemskiftena inte behöver förändras av förrättningen. Alla byggnader för boende och verksamhet finns redan. Det man får ha i beaktande är att verksamheten på dessa fastigheter, om de tidigare bedömdes ha omfattats av undantag för de areella näringarna, så upphör de att omfattas av undantaget i och med förrättningen.

Mål: F 7214-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.