Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Förrättning återförvisas då marken bedöms olämplig för ett otydligt angivet syfte

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har genom en förrättning reglerat mark mellan en skogsbruksfastighet och en cirka 2,9 hektar stor bostadsfastighet med kombinerat ändamål så att den senare efter reglering blev cirka 4,1 hektar stor. Bostadsfastigheten med kombinerat ändamål hade även innan förrättningen ett skifte ned till stranden och ett större vattenområde i sjön. Dess bostadstomt ligger bakom en väg som går parallellt med stranden. Det finns även ekonomibyggnader utanför strandskydd. Den mark som överfördes till bostadsfastigheten ligger parallellt med det befintliga skiftet ned till stranden men skiljs från nuvarande ägd mark av en liten grusväg som går ned till tre hus som ligger vid stranden.

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften. Avstyckningen strider mot den restriktivitet som utvecklats i praxis och det kan inte uteslutas att den på längre sikt kan medföra en utökad privatisering. MMD avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att åtgärden inte avser ett sådant undantagsfall som det hänvisas till i förarbetena för att kunna medge bildande av bostadsfastighet med mer mark än tomtmark inom strandskyddat område, utan en mer allmängiltig önskan om att tillföra mer mark till sin fastighet.

De hänvisar sedan till att det enligt Högsta domstolen (NJA 2022 s. 133) även i andra fall kan bedömas vara lämpligt att tillföra mark till en kombifastighet. I detta fall skulle man kunna avgränsa mark runt bostadshuset som får vara tomtplats, då det ligger utanför strandskydd. Skälet för marköverföringen är enligt domen att det är en förutsättning för att markägaren ska kunna utveckla den tänkta näringsverksamheten i form av grönsaksodling och odling i växthus. Av handlingarna framgår inte var det ska odlas och det område som omfattas av strandskydd är sankt och slyigt. MÖD bedömer att området knappast lämpar sig för odling och att långtgående åtgärder skulle behöva vidtas för att möjliggöra odling. Sådana åtgärder, eller åtgärder för att kunna hålla djur i detta område, kan inte anses vara förenliga med strandskyddets syften. Markägaren har dock uppgett att marken i anslutning till den utökade stranden inte kommer att användas på något annat sätt än hittills. MÖD kommer fram till att oavsett om markanvändningen ska ändras eller inte står fastighetsbildningen i strid med strandskyddsreglerna. MÖD återförvisar ärendet till Lantmäteriet så att sökanden ska få möjlighet att jämka sin ansökan.

Rättsfallskommentar (red): En av de första domarna med den nya praxis som Högsta domstolen instiftade. I det här fallet är det oklart vad marken inom strandskydd ska användas till. Det som är syftet för hela fastigheten bedöms inte som lämpligt för marken inom strandskydd.

Mål: F 14317-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.