Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Bostadsfastighet med kombinerat ändamål godtas inom strandskydd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har genom en förrättning avstyckat den bättre delen av jordbruksmarken från en fastighet till en ny fastighet för jordbruksändamål. Kvar på stamfastigheten blir 8 hektar mark som bedöms bli lämplig som bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet viss odling och djurhållning. Gårdsbebyggelsen ligger nästan 400 m från stranden och ligger bakom en samfällighet och en stenmur som går parallellt med stranden. Det skifte som berörs av strandskydd är ett område med betesmark som sträcker sig ned till bebyggelse längs med landsvägen som även den följer parallellt med stranden.

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 2 § FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften och bestämmelser om skydd för landskapsbilden som finns för området. MMD avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att åtgärden inte avser ett sådant undantagsfall som det hänvisas till i förarbetena för att kunna medge bildande av bostadsfastighet med mer mark än tomtmark inom strandskyddat område. De hänvisar sedan till att Högsta domstolen (NJA 2022 s. 133) kommit fram till att det i vissa andra situationer ändå kan finnas möjlighet att bilda en kombifastighet inom strandskydd, när risken för privatisering är begränsad. En bedömning måste då göras av fastighetens utformning och omfattning samt den verksamhet som ska bedrivas på fastigheten (se ovan nämnd dom från HD, p. 26).

I en bedömning av fastighetens utformning och omfattning samt den verksamhet som ska bedrivas på den kommer MÖD fram till att bostadshuset ligger utanför strandskyddat område och avskilt från detta av både en väg och en stenmur. Det skulle vara möjligt att avgränsa en tomtplats runt bostaden utan att strandskyddet motverkas. Området som omfattas av strandskydd betas idag av nötboskap och tanken är att området även fortsättningsvis ska användas till bete. Förrättningen medför ingen förändring av den pågående markanvändningen och det kommer inte att behöva utföras några åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområdet. Det finns inte heller något i målet som talar för att fastighetsbildningen skulle medföra att strandskyddets syften motverkas av något annat skäl. Länsstyrelsens överklagande ska därför avslås.

Rättsfallskommentar (red): En av de första domarna med den nya praxis som Högsta domstolen instiftade. När det finns byggnader för boende och för djurhållning med mera, samt befintliga beteshagar för betesdjur, så kan bildandet av en bostadsfastighet med kombinerat ändamål i vissa fall accepteras. Bedömningen måste göras från fall till fall.

Mål: F 7306-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.