Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Avstyckning av kombifastighet för att gynna natur- och kulturvärden

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har avstyckat ett område på 7,2 ha från en större skogsbruksfastighet. På styckningslotten finns bostadshus och komplementbyggnader på en tomtplats utanför strandskyddat område. Vid stranden cirka 200 m från bostadshuset finns en sjöbod. Lantmäterimyndigheten bedömde att fastigheten var lämpad som bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning och veduttag för husbehov.

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften. Enligt förarbetena ska bostadsfastighet med kombinerat ändamål endast kunna tillåtas i vissa undantagsfall, t.ex. när det främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. I det aktuella fallet har inga sådana aspekter framkommit, snarare är de motiv som framförts för bildandet av fastigheten allmängiltiga. Båthuset vid stranden har ingen privat zon runt sig. Tillgången till detta bör istället lösas med servitut.

Mark- och miljödomstolen bedömer att behovet av veduttag i sig inte kan utgöra skäl för fastighetsbildning inom strandskyddat område. Angående den djurhållning som planeras för styckningslotten har det inte lämnats någon närmare beskrivning, och då renar är fritt strövande djur, så kan djurhållningen inom styckningslotten rimligen inte avse renskötsel och i handlingarna finns en anteckning om att det kan bli aktuellt att hålla får på fastigheten. MMD anser att den uppgiften är för vag för som grund för att bilda en kombinerad bostadsfastighet inom strandskyddat område. MMD upphäver lantmäterimyndighetens beslut.

MÖD: Till handläggningen i Mark- och miljööverdomstolen kompletterar sökanden med uppgifter om den djurhållning som planeras. Tanken är att bedriva skogsrenskötsel som kräver tillgång till hagar nära bostaden för att tämja nya ledarrenar och hålla uppsikt på svagare renar. Betesförhållandena i trakten har försämrats över tid och därmed behövs fler hagar. De odlade marker som finns på styckningslotten ska användas för stödutfodring till renar. Med dessa förtydliganden bedömer Länsstyrelsen i yttrande att fastighetsbildningen kan tillåtas.

MÖD bedömer att en tänkta användningen av fastigheten kan antas främja vården av platsens natur- och kulturmässiga värden. Det finns inte skäl att anta att avstyckningen kommer att medföra några förändringar beträffande den mark som är ianspråktagen som tomt. MÖD upphäver därmed MMD:s dom och fastställer lantmäterimyndighetens beslut.

Rättsfallskommentar (red): Ett av få fall, kanske det enda på senare tid, där främjandet av intressant natur- och kulturmiljö medför att Mark- och miljööverdomstolen medger bildande av en bostadsfastighet med kombinerat ändamål inom strandskyddat område.

Mål: F 12559-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.