Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Mark för kombinerat ändamål får läggas till bostadsfastighet

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har genom en förrättning reglerat över mark till en drygt 2000 kvm stor bostadsfastighet så att den efter reglering blev en cirka 5,5 hektar stor fastighet med det kombinerade ändamålet viss odling och djurhållning. Bostadsfastigheten berördes innan förrättningen inte av strandskydd och ligger bakom en samfälld väg som går parallellt med stranden. På andra sidan vägen, alltså på sjösidan, ligger de gamla ekonomibyggnaderna till gården. Åkermark bakom den samfällda vägen, ekonomibyggnaderna, åkermark ned mot sjön, en bård med strandskog samt ett trädbevuxet område inom strandskydd förs över till bostadsfastigheten.

Länsstyrelsen överklagade förrättningen och hävdade att beslutet stred mot 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL då avstyckningen motverkar strandskyddets syften. Avstyckningen strider mot den restriktivitet som utvecklats i praxis och det kan inte uteslutas att den på längre sikt kan medföra en utökad privatisering. MMD avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att åtgärden inte avser ett sådant undantagsfall som det hänvisas till i förarbetena för att kunna medge bildande av bostadsfastighet med mer mark än bara tomtmark inom strandskyddat område. De hänvisar sedan till att Högsta domstolen (NJA 2022 s. 133) kommit fram till att det i vissa andra situationer ändå kan finnas möjlighet att bilda en kombifastighet inom strandskydd, när risken för privatisering är begränsad. MÖD konstaterar att bostadshuset ligger 200 m från sjön på en befintlig fastighet och med en väl avgränsad tomtplats. Det har inte framkommit att några åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområdet kommer att vidtas eller att strandskyddets syften kommer motverkas av något annat skäl. De bedömer därmed att det inte strider mot vare sig 3 kapitlet 1 eller 2 §§ i FBL och avslår länsstyrelsens överklagan.

Rättsfallskommentar (red): En av de första domarna med den nya praxis som Högsta domstolen instiftade. När det finns byggnader för boende och för djurhållning med mera, befintliga beteshagar för betesdjur, så kan bildandet av en bostadsfastighet med kombinerat ändamål i vissa fall accepteras. Bedömningen måste göras från fall till fall. I det här fallet bedömer MÖD att risken för ytterligare privatisering av strandskyddat område är begränsad på grund av bostadshusets läge tillsammans med hur marken är tänkt att användas, jämför punkt 26 i NJA 2022 s.133.

Mål: F 1808-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.