Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Överföring av mark för veduttag nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har beslutat att föra över två markområden om cirka 4,76 ha till en bostadsfastighet som från början är 2130 kvadratmeter stor för att möjliggöra vedtag för husbehov. Den fastighet som markområdet flyttas från blir efter förrättningen cirka 1,54 ha stor och fortsatt lämpad för bostadsändamål kombinerat med mindre djurhållning. Marken bedöms lämplig för vedtag för husbehov. Länsstyrelsen överklagade lantmäterimyndighetens beslut.

Mark- och miljödomstolen delar lantmäterimyndighetens bedömning fastighetsregleringen sker mellan två bostadsfastigheter, även fast den ena är taxerad som lantbruksenhet. Länsstyrelsen överklagar domen till MÖD.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de rättsliga förutsättningarna i 3 kapitlet 1 och 2 §§ FBL. Markområdet som avses överföras omfattas delvis av strandskydd och består till ungefär hälften av skogsmark, resterande del är sankmark och vägar. I den ursprungliga ansökan angavs att nuvarande ägare inte längre hade något intresse av marken och att blivande ägare hade för avsikt att driva en vägförening samt bevara skog och pulkabacke. Blivande ägare har till MÖD uppgett att de vill sköta och bevara området på ett naturvårdande sätt. Behovet av vedtag har lagts till efter ansökan om förrättningen gjordes och det har bevisats att det finns en braskamin i bostaden. MÖD finner att uppvärmningen av bostaden främst sker genom direktverkande el och att ett behov av ved bör kunna tillgodoses på annat vis än genom fastighetsbildning. Det har inte framkommit några grunder för att bildandet av en bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet vedtag ska kunna godtas inom strandskyddat område. MÖD bedömer att den sökta fastighetsbildningen är olämplig och upphäver underinstansernas avgöranden och ställer in förrättningen.

Mål: F 2340-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.