Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Bostadsfastighet med möjlighet till viss odling visade sig avse rent bostadsändamål

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller en avstyckad bostadsfastighet med möjlighet till kombinerat ändamål för viss odling inom strandskyddat område. Fastigheten är drygt 11 000 kvadratmeter stor och drygt 9 000 kvadratmeter är land och resten utgörs av vattenområde. Enligt ansökan så finns enligt länsstyrelsen inget som tyder på att området ska nyttjas för ett kombinerat ändamål. Sökanden har i målet uppgett att skälen till den ansökta avstyckningen är att ha kontroll på vatten och sjövärme, att ha brygga och båthus på egenägd mark samt ha möjlighet till trädgårdsodling, fruktträd samt lekytor till barnbarn. Mark- och miljödomstolen avslår länsstyrelsens överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de rättsliga utgångspunkterna. MÖD fortsätter med att konstatera att det i målet inte framkommit att fastigheten ska nyttjas för någon annan verksamhet än vad som kan bedömas som vanlig trädgårdsodling. Det saknas därför möjlighet att bilda en bostadsfastighet med kombinerat ändamål. Fastighetsbildningen strider mot 3 kapitlet 1 § FBL i de delar som inte utgör ianspråktagen som tomtmark eller ligger inom bostadshusets hemfridszon. Det konstateras i målet att det finns en tomtplatsavgränsning från en dispens som meddelades några år tidigare som var betydligt snävare än det nu avstyckade området. Utanför tomtplatsen i området ned mot sjön finns nu en gräsmatta där det tidigare var betesmark och det har inte framkommit något som tyder på att den är legalt ianspråktagen.

MÖD har hållit syn på platsen och konstaterade då att bostadsbyggnadens läge inte innebär att marken mellan huset och sjön omfattas av byggnadens hemfridszon eller att allemansrätten där är utsläckt på annat sätt. Marken öster om huset är inte ianspråktagen, inte heller marken vid båthuset/smedjan. Vattenområden ska i normalfallet inte läggas till en avstyckad bostadsfastighet. De befintliga vatten- och sjövärmeledningar kan tryggas genom exempelvis servitut.

MÖD anser att den genomförda avstyckningen strider mot 3 kapitlet 2 § FBL då den motverkar strandskyddets syften och återförvisar ärendet till lantmäterimyndigheten för att bilda en ren bostadsfastighet. En ledamot är skiljaktig och anser att fastighetsbildningen ska godtas. MÖD lämnar ventil för överklagan till Högsta domstolen.

Rättsfallskommentar (red): MÖD lägger viss vikt vid om sökanden har överklagat den tomtplatsavgränsning som de fått vid en dispensprövning några år tidigare. En bostadsfastighet som avstyckas ska normalt sett inte omfatta mer mark än vad som angetts få tas i anspråk som tomt i en medgiven strandskyddsdispens.

Mål: F 7593-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.