Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Reglering av vattenområde till bostadsfastigheter nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har ställt in en förrättning avseende ansökan om att reglera ett vattenområde och lite landyta till fyra bostadsfastigheter. Fastigheterna ligger inom ett detaljplanerat område och vattenområdet ingår också i planområdet. För vattenområdet gäller strandskydd även inom planen och lantmäterimyndigheten bedömde att ansökt förrättning motverkade strandskyddets syften. Sökandena överklagade beslutet men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att genom den ansökta åtgärden skulle områden som idag inte är ianspråktagna som tomtmark komma att ianspråktas som sådana. Detta strider mot lämplighetskravet i 3 kapitlet 1 § FBL. Det skulle även medföra ökad privatisering vilket skulle motverka strandskyddets syften. MÖD går därefter över till att pröva frågan om en proportionalitetsbedömning ska göras. De kommer fram till att det ska göras även i fastighetsbildningsärenden. Vid en sådan proportionalitetsbedömning kommer de fram till att det enskilda intresset att genomföra förrättningen inte överväger det allmänna i det aktuella ärendet. MÖD avslår överklagandet.

Mål: F 489-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.