Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Reglering av betesmark för hästar till ett gårdscentra nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har reglerat två skiften från en större obebyggd jord- och skogsbruksfastighet till en ungefär 1 hektar stor bostadsfastighet där stall och hästverksamhet bedrivs. De aktuella skiftena omfattar nästan 2 ha mark och ligger i anslutning till bostadsfastigheten och avses nyttjas för bete.

Länsstyrelsen överklagar förrättningen och hävdar att den motverkar strandskyddets syften. Mark- och miljödomstolen inleder med de juridiska förutsättningarna för förrättningen. De konstaterar därefter att det i målet inte framkommit något som tyder på att förrättningen skulle främja vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. MMD anser att förrättningen motverkar strandskyddets syften eftersom allemansrättsligt tillgänglig mark läggs till bostadsfastigheten. Efter förrättningen blir fastigheten inte i sin helhet lämpad för sitt ändamål, bostadsfastighet, därmed kommer den att strida mot 3 kapitlet 1 § FBL.  Inte heller vid en proportionalitetsbedömning framkommer någon aspekt som ger anledning till någon annan bedömning. MMD upphäver fastighetsbildningsbeslutet och ställer in förrättningen. 

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen skriver att underinstansen utförligt har redogjort för sina överväganden och slutsatser i fråga om fastighetsbildningens tillåtlighet med hänsyn till strandskyddet. Högsta domstolens avgörande i NJA 2022 s. 133 påverkar inte bedömningen i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underinstansens bedömning. Överklagandet ska således avslås.

Det tekniska rådet ställer sig skiljaktigt och anser att det inte föreligger hinder mot fastighetsregleringen. Den mark som ska regleras över arrenderas redan idag och den befintliga gården är väl avgränsad varför det inte skulle finnas någon risk för att allmänhetens tillträde ska förändras då arrendet övergår till äganderätt.

Gör Rättsfallskommentar (red): Här hade man velat se en tydligare beskrivning till varför MÖD skriver att HDs avgörande inte påverkar bedömningen i detta fall. Man kan fundera på om platsens närhet till en större tätort på något sätt vägde in och att de ser att HDs fall främst avser glesbygder.

Mål: F 14649-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.