Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Avstyckning av bostadsfastigheter nekas trots detaljplan

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäteriet har beslutat att neka avstyckning av bostadsfastigheter inom ett område som planlagts för bostadsändamål. Kommunen har antagit detaljplanen även fast strandskyddet inte kunde upphävas i den aktuella delen. Sökanden har överklagat lantmäterimyndighetens beslut att ställa in förrättningen till Mark- och miljödomstolen. MMD delar lantmäterimyndighetens bedömning och avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de rättsliga förutsättningarna för bildande av bostadsfastigheter inom strandskydd. De konstaterar att bestämmelsen om bostadsändamål i planen står i konflikt med strandskyddsbestämmelserna och att kommunen valt att anta detaljplanen trots att frågan om markens lämplighet för bostadsändamål inte var fullt ut hanterad. Det var rätt av lantmäterimyndigheten att pröva ansökan om avstyckning gentemot strandskyddsbestämmelserna. MÖD gör en proportionalitetsbedömning men de finner att det allmänna intresset att bevara strandskyddsområdet för allmänheten väger tyngre än det enskilda intresset. De konstaterar vidare att klagandena har fått chans att inkomma med strandskyddsdispens under lantmäterimyndighetens handläggning för att bevisa att marken kan nyttjas för bostadsändamål men inte inkommit med någon sådan. Lantmäterimyndigheten har därför haft fog för att ställa in förrättningen. Överklagandet avslås.

Mål: F 10196-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Mål: F 14045-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.