Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Beslut att bilda två bostadsfastigheter med kombinerat ändamål upphävs

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller bildandet av två bostadsfastigheter med kombinerat ändamål. Lantmäterimyndigheten har i ett ärende avstyckat en 7,7 ha stor bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet mindre djurhållning och en 4,4 ha stor bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet veduttag, båda berörs av strandskydd. I det senare fallet finns två bostadshus på den fjärdedel av fastigheten som kommunen bedömt vara ianspråktagen. Cirka 3 ha av fastigheten är skogbevuxen.

Mark- och miljödomstolen bedömer att den större av styckningslotterna kan godtas enligt 3 kap 5 § FBL då det enligt domstolens mening finns goda möjligheter att kombinera ett småskaligt jordbruk, som ger ett positivt ekonomiskt bidrag, med annan varaktig sysselsättning. Beslutad fastighetsbildning får anses främja permanent bosättningen i området och bidra till att återetablera natur- och kulturvärden i form av ett öppet jordbrukslandskap. De bedömer vidare att den inte motverkar strandskyddets syften.

När det gäller den andra fastigheten bedömer MMD att den cirka 3 ha stora skogsområdet är lämpligt för vedförsörjning till två bostadshus för åretruntboende. MMD bedömer vidare att någon ändrad markanvändning inte ska ske genom fastighetsbildningen och att fastighetsbildningen därmed inte motverkar syftet med bestämmelserna om strandskydd. Mark- och miljödomstolen avslår länsstyrelsens överklagan gällande de två kombifastigheterna.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att gå igenom de rättsliga förutsättningarna. För den större avstyckade fastigheten bedömer MÖD att den planerade hästhållningen inte är av sådan omfattning att den är att betrakta som bärkraftig eller utvecklingsbar. Utredningen ger inte stöd för att den planerade verksamheten uppfyller det företagsekonomiska kravet i 3 kapitlet 5 § FBL. MÖD övergår därefter till att överväga alternativet att istället bilda en bostadsfastighet med kombinerat ändamål. Sökanden har fört fram argument om att fastighetsbildningen återetablerar natur- och kulturvärden i form av ett brukat öppet jordbrukslandskap. MÖD konstaterar att det saknas utredning om på vilket sätt och i vilken utsträckning som fastighetsbildningen skulle främja vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. Efter att ha konstaterat att det inte är oproportionerligt att neka fastighetsbildningen kommer de fram till att den sökta fastighetsbildningen inte kan tillåtas. 

För den mindre av de två avstyckade fastigheterna anger de att merparten av fastigheten ligger inom strandskydd och endast en mindre del av den kan bedömas vara ianspråktagen som tomt. Eftersom en stor restriktivitet ska gälla för avstyckning av kombinerade bostadsfastigheter inom strandskyddsområde kan det kombinerade ändamålet vedtag i normalfallet inte anses uppfylla lämplighetskravet i 3 kapitlet 1 § FBL. MÖD bedömer att det inte är oproportionerligt att neka fastighetsbildningen och konstaterar sammanfattningsvis att den sökta fastighetsbildningen inte kan tillåtas.   I båda fallen återförvisas ärendet till lantmäterimyndigheten för att sökanden ska kunna jämka sin ansökan i enlighet med vad som framkommit i domen.

Rättsfallskommentar (red): MÖD pekar här tydligt på att det är svårt att se vedtag som en lämplig verksamhet att kombinera med bostadsfastighet inom strandskydd.

Mål: F 10289-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.