Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Olämpligt att reglera mark till bostadsfastigheter på skärgårdsö

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Lantmäterimyndigheten har ställt in en förrättning avseende ansökan om att reglera till cirka 1 ha markområde vardera till två bostadsfastigheter på en skärgårdsö. Syftet med regleringen anges i ansökan som fritidsändamål. Den jord- och skogsbruksfastighet som marken skulle regleras från omfattar från början cirka 28 ha land- och vattenområde. Lantmäterimyndigheten bedömde att ansökt förrättning skulle medföra att ursprungsfastigheten förblir en olämplig jord- och fiskefastighet. Överföringen av mark till de två bostadsfastigheterna medför att de blir olämpliga bostadsfastigheter med hänsyn till storlek och omfång samt att det motverkar strandskyddets syften. Lantmäterimyndigheten ställde in förrättningen. Sökanden överklagade beslutet och Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.

MÖD: I handläggningen i Mark- och miljööverdomstolen framför klaganden att regleringen skulle ersätta svåröverskådliga servitut och därmed underlätta den framtida skötseln av området. De anser att vården av parkområdet, och de natur- och kulturvärden som finns i detta skulle främjas av sökt åtgärd. De hävdar även att fastighetsbildningen i vart fall kan genomföras med stöd av 3 kapitlet 9 § FBL då den medför att fastighetsindelningen förbättras.

MÖD inleder med att konstatera att de delar underinstansernas bedömning angående att de båda bostadsfastigheterna blir olämpliga med avseende på storlek och omfång, samt att regleringen skulle motverka strandskyddets syften. De anser inte heller att fastighetsindelningen skulle förbättras på ett sådant sätt att det uppfyller kraven i 3 kapitlet 9 § FBL. Vid en efterföljande proportionalitetsbedömning kommer MÖD fram till att det enskilda intresset att genomföra förrättningen inte överväger det allmänna. MÖD avslår överklagandet.

Mål: F 10723-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.